Algemene Voorwaarden

Artikel 1-Definities
“Fidrio”
Fidrio B.V. gevestigd te Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30136787;
“Cliënt ”
De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Fidrio B.V. aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;
“De overeenkomst”
De tussen Fidrio en Cliënt tot stand gekomen overeenkomst;
“Prijs”
Een door Fidrio en Cliënt overeengekomen vergoeding voor door Fidrio te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de “Overeenkomst”’;
“Overige kosten”
Alle kosten gemaakt door Fidrio in het kader van de vervulling van de Overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in –en uitlading, vervoer en verzekering;
“Schriftelijk”
Op papier reproduceerbare tekst en/of afbeeldingen, aan een partij ter kennisgeving gezonden brief, fax of bericht per elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 2-Toepasselijkheid
2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten met en leveringen door Fidrio.
2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Cliënt gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk aanvaard zijn door Fidrio. Zij gelden uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijkingen uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 -Aanbiedingen
3.1. Alle door Fidrio gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Fidrio het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. In geval van herroeping komt er geen overeenkomst tot stand.
3.2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, website, maat-en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Fidrio verstrekte gegevens, binden Fidrio niet.
3.3. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Fidrio niet tot acceptatie van een order. Een order geldt pas als aanvaard door Fidrio, wanneer dit namens Fidrio uitdrukkelijk is gemeld bij de aanvrager. Fidrio zal aanvaarding van een order zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de order, aan de aanvrager ter kennis brengen. Fidrio is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit het niet aanvaarden van een order ontstaat en/of kan ontstaan voor Cliënt of een aanvrager.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst tussen Fidrio en Cliënt eerst tot stand nadat deze namens Fidrio, door een daartoe bevoegd persoon schriftelijk is aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De schriftelijke overeenkomst wordt geacht al hetgeen is overeengekomen juist en volledig weer te geven, tenzij Cliënt daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.
4.2 Een overeenkomst als in lid 1 bedoelt, komt enkel tot stand in het geval de order een door Fidrio vast te stellen minimum order bedrag overstijgt. Het minimum order bedrag wordt op de website van Fidrio vermeld. Onder minimum order bedrag wordt in deze begrepen: het bedrag van de order met betrekking tot de bij Fidrio voorradige en leverbare zaken, exclusief omzetbelasting en verzendkosten.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Fidrio, slechts indien deze schriftelijk namens Fidrio door een daartoe bevoegd persoon, zijn bevestigd.
4.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. schriftelijke overeenkomst wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen achtenveertig uur nadat de Cliënt de factuur heeft ontvangen en kunnen controleren.
4.5 Fidrio levert enkel zaken per verpakkingseenheid. In het geval één artikel waarop de Overeenkomst betrekking heeft niet in voorraad is, heeft Fidrio de keuze om de gehele Overeenkomst uit te voeren nadat alle zaken die bij Fidrio zijn besteld, leverbaar zijn door Fidrio. Dan wel Fidrio levert enkel de zaken die zijn besteld voor zover zij deze in voorraad heeft mits de leverbare zaken het minimum orderbedrag overstijgen. Voor het artikel of de artikelen die niet voorradig zijn, komt geen overeenkomst tot stand tussen Fidrio en Cliënt. Dit betekent dat Fidrio de niet-voorradige zaak casu quo zaken niet zal leveren en niet in back-order zal plaatsen.

Artikel 5 -Uitvoering van de Overeenkomst en levering
5.1 De levertijd van goederen wordt in beginsel slechts bij benadering gegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.
5.2. Fidrio is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en – indien noodzakelijk -na overleg met Cliënt, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Cliënt zullen worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgaven.
5.3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering.
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Fidrio. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Cliënt. Indien en voorzover Fidrio zorgdraagt voor het transport van de zaken, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 5.3.
De wijze van vervoer wordt door Fidrio bepaald. Cliënt is verplicht de zaken op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. Indien Fidrio, al dan niet in opdracht van de Cliënt, het transport van de zaken regelt, is Fidrio vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.
In het geval Fidrio tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 5.3 en zal Cliënt de zaken desgewenst aanvullend verzekeren.
Vanaf het moment dat de zaken voor rekening en risico van Cliënt zijn, draagt Cliënt zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
5.5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Cliënt, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan Cliënt te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Fidrio het recht de zaken voor rekening en risico van Cliënt op te slaan. In dat geval gaat het risico voor de zaken op Cliënt over met ingang van het moment dat deze zaken in de administratie en/of de opslagruimte van Fidrio als “goederen van Cliënt” zijn geïdentificeerd. Fidrio is vanaf dat moment gerechtigd om de zaken aan Cliënt te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Cliënt.
5.6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn vervalt, zal de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of feitelijke levering van goederen niet eerder plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

Artikel 6 -Wijziging en Annulering
6.1 In het geval de overeenkomst speciaal voor Cliënt vervaardigde zaken betreft danwel de zaken specifieke kenmerken ten behoeve van Cliënt hebben, voert Fidrio de order eerst uit – waaronder begrepen het (laten) vervaardigen van die zaken – nadat Cliënt het totaal daarvoor verschuldigde bedrag aan Fidrio heeft voldaan.
6.2 Fidrio is gerechtigd om bij speciaal voor Cliënt vervaardigde en/of als zodanig duidelijk kenbare zaken 10% meer te leveren en te factureren dan is overeengekomen. Een 10% minder geleverde hoeveelheid van deze zaken verplicht Fidrio niet tot bijlevering.
6.3 Indien Cliënt de Overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, wordt 20% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Fidrio om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 -Garantie
Op alle geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie voor zover deze door de fabrikant of importeur wordt verstrekt.

Artikel 8 – Prijs; Prijswijziging: betaling
8.1. Tenzij anders vermeld zijn de Prijzen van Fidrio : -exclusief pallet kosten -exclusief rembourskosten _ Af magazijn. -exclusief B. T. W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; -exclusief de kosten van verpakking, in-en uitlading, vervoer en verzekering.
8.2. Betaling geschiedt in de valuta, waarin de Prijs en de Overige kosten zijn overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Koersverschillen in verband met de omwisseling naar Euro’s komen ten laste van Cliënt.
Het totaal door Cliënt aan Fidrio verschuldigde bedrag is exclusief eventueel verschuldigde bankkosten door Cliënt. Verschuldigde bankkosten komen geheel voor rekening van Cliënt. In geval van een betaling vanuit het buitenland dient Cliënt er rekening mee te houden dat het totaal verschuldigde factuurbedrag het netto-factuurbedrag is dat Fidrio dient te ontvangen.
8.3. Bestellingen gedaan door Cliënt via internet, per telefoon of per fax dienen voor levering te worden voldaan, of worden onder rembours toegezonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door Cliënt te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle door Cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Cliënt verschuldigde rente en door Fidrio gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, zonder dat Cliënt zich op verrekening kan beroepen.
8.4. In geval Cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement aanvraagt, zijn bedrijf beëindigt of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Fidrio op Cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Fidrio dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding terzake verschuldigd te zijn of te worden, te ontbinden onverminderd het recht van Fidrio om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
8.5. Indien de Overeenkomst is gesloten met meer dan één Cliënt, zijn alle kopende partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
8.6. Cliënt wordt geacht de factuur als juist en de vordering te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 48 uur na ontvangst van de factuur schriftelijk is geprotesteerd bij Fidrio.
8.7. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Fidrio gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel te harer keuze om de order te annuleren. Fidrio is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en/of zal ontstaan.
8.8. Cliënt heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Cliënt van dit recht gebruik maakt, behoudt Fidrio zich het recht voor om speciaal voor Cliënt vervaardigde goederen in rekening te brengen.

Artikel 9 -Vertragingsrente
Indien betaling niet binnen de in het derde lid van het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Cliënt van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een cumulatieve boeterente van 1 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Artikel 10 -Incassokosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Cliënt geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Cliënt, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering( en) van Fidrio op de Cliënt. De in de boeken van Fidrio voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 11: Reclames
11.1. Eventuele reclames worden door Fidrio slechts in behandeling genomen indien zij Fidrio rechtstreeks binnen 48 uur na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Bij de reclames dienen foto’s als bewijs van eventuele onvolkomenheden te worden gevoegd. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 48 uur na ontvangst van de factuur door Cliënt. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Cliënt geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
11.2. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden. De producten van Fidrio betreffen mond-geblazen artikelen en handgemaakte producten, waardoor er tussen de producten kleine verschillen kunnen ontstaan. Kleine onvolkomenheden, zoals luchtbelletjes, zijn het resultaat van de ambachtelijke wijze van produceren en vormen geen grond voor reclame. Indien de reclame door Fidrio gegrond wordt bevonden, zal Fidrio de prijs voor dat artikel aan Cliënt terugbetalen. Eventuele reclames laten de overige betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet.
11.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidrio, onder door Fidrio te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 -Aansprakelijkheid van Fidrio : vrijwaring, vervaltermijn, overmacht
12.1 Fidrio is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers. Fidrio is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een product indien de producent op de voet van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.
12.2. Fidrio is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst of immateriële schade.
12.3. In geen geval is Fidrio gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering.
Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fidrio beperkt tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
Fidrio bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Cliënt kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Fidrio ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Fidrio.
12.4. Fidrio is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Fidrio, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Fidrio kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Fidrio ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Fidrio kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Fidrio had moeten leveren.
Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
12.5. Aanspraken van Cliënt op schadevergoeding dienen binnen één maand na de ontdekking van de schade schriftelijk en met redenen omkleed bij Fidrio te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Cliënt zijn recht op schadevergoeding heeft verwerkt.
12.6. Fidrio is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houdt met de door Fidrio geleverde diensten of goederen, daaronder mede begrepen:
-aanspraken van derden, werknemers van Cliënt daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Fidrio die ter beschikking zijn gesteld van Cliënt en werken onder toezicht of op aanwijzingen van de Cliënt;
-aanspraken van derden, werknemers van Fidrio daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf; Cliënt vrijwaart Fidrio voor vorenbedoelde schade.
12.7. Indien en voorzover Fidrio aansprakelijk zou zijn terzake van de uitvoering van Overeenkomsten en leveringen, heeft Fidrio het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen c.q. reeds door haar uitgevoerde werkzaamheden te herstellen of de cliënt voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 13 -Eigendomsvoorbehoud
13.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Fidrio , tot het moment waarop alle door Fidrio voor Cliënt verrichte leveringen en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveringen en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten volledig door Cliënt zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Fidrio zijn, is Cliënt verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden. Cliënt is bevoegd deze goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering te vervreemden, mits op eerste verzoek van Fidrio een pandrecht op de vorderingen aan Fidrio wordt verleend. Fidrio is onherroepelijk gevolmachtigd om dit pandrecht tot stand te brengen.
13.2. Fidrio is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Cliënt of diens houder weg te (doen) halen, indien Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt. Cliënt dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B. T.W., zulks met een minimum van €.1.250,00; onverminderd het recht van Fidrio om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 -Conversie
14.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
14.2 De nietigheid of anderszins niet toepasselijk zijn van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

Artikel 15 -Opschorting en ontbinding
15.1. Indien Fidrio ten gevolge van het niet voldoen door Cliënt aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen voortvloeiende uit de Overeenkomst, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of bij aangetekend schrijven de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 21 dagen en onder vermelding van de geconstateerde tekortkoming(en). Verzuimt Cliënt de genoemde tekortkomingen binnen de opzegtermijn ongedaan te maken, dan eindigt de Overeenkomst op de datum waartegen is opgezegd.
15.2. De Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 16 -Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel voor feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van hoger beroep en het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding, één en ander behoudens gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 17 -Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen Fidrio en Cliënt als bedoeld in deze voorwaarden worden uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Een Engelse versie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.